Doelstelling

Petitie - Recht voor iedereen

De stichting Fonds Toegang tot het Recht is de voorzetting van de stichting Steunfonds Proceskosten. Dit fonds is destijds in het kader van de Vereniging voor Rechthulp (VVR) in het leven geroepen om de toegang tot het recht beter te verzekeren. Het fonds is destijds gevuld met bijdragen vanuit de sociale advocatuur. Het fonds is zelfstandig verder gegaan na de opheffing van de VVR.

Het bestuur van het fonds heeft moeten vaststellen dat de ‘toegang tot het recht’ door uiteenlopende oorzaken de afgelopen jaren steeds meer onder druk is komen te staan. Van deze oorzaken kunnen worden genoemd:

  1. de door de overheid opgeworpen drempels, zoals voortdurend verhoogde eigen bijdragen van de rechtszoekenden, (verhoging van) het griffierecht, het vervangen van de vergoeding van de reële kosten van rechtsbijstand in het bestuursrecht door veel te lage forfaitaire vergoedingen
  2. bezuinigingen door de overheid op de gefinancierde rechtsbijstand
  3. het opkomen van problemen voor rechtszoekenden op ‘nieuwe’, althans zich recent ontwikkelende, rechtsgebieden, zoals bijv. schade ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zowel in de leefomgeving van mensen als in hun beroepsomgeving (beroepsziekten)
  4. het grotendeels verdwijnen van de sociale advocatuur als gevolg van de niet kostendekkende vergoeding door de overheid voor rechtsbijstand op deze nieuwe terreinen en voor procedures bij de rechter in het algemeen.

De stichting stelt zich ten doel de rechtszoekenden te ondersteunen bij het verwerkelijken van een goede toegang tot het recht, zowel individueel als door beleidsbeïnvloeding.

Individuele zaken kunnen door het fonds ondersteund worden op grond van onderstaande criteria:

  • De zaak/het juridisch probleem heeft voor een individu grote nadelige financiële gevolgen
  • De zaak/het juridisch probleem heeft voor een individu grote gevolgen voor zijn positie of welzijn
  • De zaak is gericht op het aanklagen van een maatschappelijke of juridische onrecht
  • De zaak is gericht op het afdwingen van fundamentele rechten (recht op onderwijs, zorg, veiligheid)
  • De zaak is gericht op het voorkomen van machtsmisbruik.
  • De belangenbehartiger van de rechtszoekende heeft naar de mening van het bestuur voldoende deskundigheid en ervaring.

Aanvragen garantstelling